Szkoła Tańca - East Side Dance Academy

RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, (zwane dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

-imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

-nr telefonu,

-adres e-mail,

-informacje niezbędne do rozliczenia należności publicznoprawnych.

ESDA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-480), przy ul. W. Burdzińskiego 5 informuje:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO.

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu zawarcia i wykonania Umowy.

2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez ESDA Sp. z o. o. oraz osoby lub podmioty działające
w jego imieniu.

3. Administratorem danych osobowych jest ESDA Sp. z o. o.

4. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się za pośrednictwem  adresu
e-mail: [email protected].

5. Dane osobowe mogą być udostępniane:

pracownikom i współpracownikom ESDA Sp. z o. o.  w celu realizacji Umowy, 

podmiotom kontrolującym i nadzorującym ESDA Sp. z o. o. na mocy prawa powszechnie  obowiązującego,

dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6. Przysługuje Panu/Pani dostęp do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych.

9.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych przez ESDA Sp. z o. o. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

10.Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, nie stosuje się profilowania. 

W świetle powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez ESDA Sp. z o. o. w celu zawarcia i realizacji za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl Umowy odpłatnego udostępniania do korzystania ze Stacjonarnego kursu tańca, pomiędzy ESDA Sp. z o. o. a mną i wynikających z przedmiotowej Umowy obowiązków. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych przez ESDA Sp. z o. o., pod warunkiem wyrażenia przeze mnie zgody w odrębnym oświadczeniu za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem poczty e- mail na adres: [email protected].