Szkoła Tańca - East Side Dance Academy

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESDA.PL

 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków odpłatnego udostępniania do korzystania za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl, ze Stacjonarnych kursów tańca, odbywających się w siedzibie Udostępniającego.

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Udostępniający– Właściciel sklepu internetowego esda.pl, jak również administrator danych osobowych: East Side Dance Academy S.C. Magdalena Brdej, Kamila Koc

2.Siedziba Udostępniającego– szkoła tańca East Side Dance Academy, położona w Warszawie (03-480) przy ul. Burdzińskiego 5.

3.Korzystający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

4.Zamówienie – oświadczenie woli Korzystającego, składane za pomocą formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej esda.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Udostępniającym umowy odpłatnego udostępniania do korzystania ze Stacjonarnych kursów tańca na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

5.Stacjonarny kurs tańca– kurs tańca, z odpłatnie nabytym do niego dostępem za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl, udostępniany Korzystającemu przez Udostępniającego pojedynczo lub w ramach pakietu – w zależności od rodzaju oferty sklepu internetowego edsa.pl, stacjonarnie, w siedzibie Udostępniającego, w terminie, o którym mowa w opisie kursu, dostępnym na stronie sklepu internetowego esda.pl, do korzystania na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

6.Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl możliwe jest każdorazowo wyłącznie po jednoczesnym zaakceptowaniu przez Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, stanowiącej integralną jego część.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Warunkiem złożenia i realizacji Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl jest podanie przez Korzystającego następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Zamawiając dostęp do korzystania ze stacjonarnego kursu tańca, Korzystający potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.

2. Każde Zamówienie bezpośrednio po jego złożeniu zostaje potwierdzone drogą e-mail na adres podany przez Korzystającego w momencie składania Zamówienia.

3. Informacje o Stacjonarnym kursie tańca, zamieszczone w sklepie esda.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

4. Udostępniający dokłada wszelkich starań aby opisy stacjonarnych kursów tańca (w szczególności ich zawartość muzyczna, choreograficzna oraz wykorzystane techniki tańca i poziom trudności ich wykonania), dostęp do których oferowany jest odpłatnie za pośrednictwem strony sklepu internetowego esda.pl, w sposób możliwie najdokładniejszy oddawały ich charakter i techniczną przydatność w nauce tańca na danym poziomie trudności w rzeczywistości.

5. W przypadku chwilowego braku technicznej możliwości zaoferowania za pośrednictwem strony internetowej sklepu esda.pl, nabycia odpłatnego dostępu do stacjonarnego kursu tańca, z winy Udostępniającego, Korzystający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty e-mail i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:

-Anulowanie złożonego Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@esda.pl i uzyskanie zwrotu płatności za zamówienie.

-Wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia i udostępnienie Korzystającemu odpłatnego dostępu do stacjonarnego kursu tańca, niezwłocznie po usunięciu awarii technicznej po stronie Udostępniającego.

6. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl może być anulowane przez Korzystającego najpóźniej w przeciągu 1 godziny od momentu złożenia i opłacenia Zamówienia w formie wiadomości e-mail wysłanej do Udostępniającego, na adres o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej, z podaniem numeru Zamówienia.

7. Wszystkie ceny Stacjonarnych kursów tańca  wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

8. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Stacjonarnych kursów tańca, ich opisów, rodzaju pojedynczych kursów lub kursów w ramach pakietów oraz wprowadzania i usuwania Stacjonarnych kursów tańca z oferty sklepu internetowego esda.pl, a także wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

PŁATNOŚĆ 

 1. Płatność za złożone Zamówienie może być zrealizowana przelewem on-line za pośrednictwem serwisu przelewy24.

2. Dostęp do Stacjonarnego kursu tańca będzie realizowany po zaksięgowaniu na rachunku Udostępniającego opłaty za korzystanie z ww. kursu i w terminie, o którym mowa w opisie ww. kursu, zamieszczonym na stronie sklepu internetowego esda.pl oraz na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3. Po opłaceniu Zamówienia, Korzystającemu dostarczane jest za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonania płatności, generowane przez serwis płatniczy przelewy24, a na prośbę Korzystającego

(w przypadku zaznaczenia takiej opcji podczas składania Zamówienia) elektroniczna faktura VAT.

 

ZASADY ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA DO KORZYSTANIA ZE STACJONARNYCH KURSÓW TAŃCA

 1. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia przez Korzystającego za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl, Udostępniający zapewni Korzystającemu stacjonarny dostęp do opłaconego kursu w swojej siedzibie, w terminie, o którym mowa w opisie ww. kursu, zamieszczonym na stronie sklepu internetowego esda.pl. Stacjonarny kurs tańca zostanie udostępniony Korzystającemu w ramach odpłatnego, dozwolonego użytku osobistego, na zasadach, o których mowa w art. 23-35 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231).

 2. Korzystający może korzystać z opłaconego stacjonarnego kursu tańca, do którego otrzymał dostęp, jedynie dla potrzeb osobistych (nie w celu majątkowym).

3.  Przekroczenie przez Korzystającego granic korzystania ze stacjonarnego kursu tańca tj. granic dozwolonego użytku osobistego, określonego przepisami art. 23-35 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231), w szczególności poprzez rejestrowanie ww. kursu za pomocą wszelkich urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku, udostępnienie zarejestrowanego kursu lub jego fragmentu w jakiejkolwiek formie w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią- jest działaniem nielegalnym i podlega przepisom wspomnianej ustawy.

4.Umożliwienie Korzystającemu, za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl dostępu do korzystania ze stacjonarnego kursu tańca w ramach odpłatnego, dozwolonego użytku osobistego, w żadnym wypadku nie stanowi przeniesienia majątkowych praw autorskich do ww. kursu na Korzystającego.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez sklep internetowy esda.pl można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem: www.esda.pl lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Wenantego Burdzińskiego 5, 03-480 Warszawa.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Udostępniającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia. jednak Udostępniający zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Korzystającego do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na stronie sklepu internetowego esda.pl

4. Każdemu Korzystającemu, nabywającemu za pośrednictwem sklepu internetowego esda.pl dostęp do stacjonarnych kursów tańca, przysługuje prawo całkowitego zwrotu opłaty wniesionej za stacjonarny kurs tańca, jeżeli Korzystający nie będzie zadowolony z jakości tego kursu. Termin ubiegania się  o zwrot należności to 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia, w którym rozpoczął się stacjonarny kurs tańca, którego dotyczy reklamacja, w siedzibie Udostępniającego. Udostępniający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu stacjonarnych kursów tańca po kolei i ich zwracanie itp.).

5. Zwrot wartości kursu odbywa się poprzez wysłanie przez Korzystającego do Udostępniającego wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (dostępny pod adresem: www.esda.pl/kontakt), w której Korzystający oświadcza, że ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy za nabycie dostępu do Stacjonarnego kursu tańca, podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail, jakiego użył podczas składania Zamówienia oraz numer Zamówienia i jego wartość).

6.W ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Udostępniającego wiadomości e-mail o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, odpowie on Korzystającemu za pośrednictwem poczty e-mail i jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Korzystający zostanie poproszony o wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki Udostępniający ma przelać należną kwotę z tytułu zwrotu.

7. Zwrot pełnej należności zapłaconej przez Korzystającego za stacjonarny kurs tańca, bez jakichkolwiek potrąceń, zostanie dokonany w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Udostępniającego numeru rachunku bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.

8. Jednocześnie ze zleceniem przez Udostępniającego serwisowi płatniczym dokonania zwrotu opłaty za dostęp do stacjonarnego kursu tańca- dostęp do kursu, którego dotyczy zwrot opłaty, zostanie anulowany.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość choreograficzna i audio-wizualna wszelkich stacjonarnych kursów tańca, które odbywają się w siedzibie Udostępniającego oraz zawartość merytoryczna i graficzna opisów tych kursów, zamieszczona na stronie sklepu internetowego esda.pl jest chroniona prawem autorskim.

2. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe zamieszczone przez sklep internetowy esda.pl są wyłączną własnością ich twórców.

3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.esda.pl uniemożliwia odpłatne otrzymanie dostępu do stacjonarnego Kursu tańca, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystający ma możliwość zapoznania się z Regulaminem podczas składania Zamówienia oraz w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.esda.pl. Korzystający posiadający własne konto w sklepie internetowym esda.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Korzystającemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia swojego konta w sklepie internetowym esda.pl w każdym czasie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231) oraz przepisy innych ustaw.